Άδεια Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή A΄ Τάξης

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Συγκολλητή A΄ τάξης για τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα που υπόκεινται σε σοβαρές καταπονήσεις.

Έντυπο που χρησιμοποιείται:

Δικαιούχοι:

“Κάτοχοι “Άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Συγκολλητή Β’ Τάξης”

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Συγκολλητή Β΄ τάξης για τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα.
Δικαιούχοι – Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών – Προϋπηρεσία:

Ε.Π.Α.Σ ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Απαιτούμενη Προϋπηρεσία 10 μήνες)

Τ.Ε.Λ.τομέα Μηχανολογικού,Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, Ε.Π.Α.Λ. Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών (Απαιτούμενη Προϋπηρεσία 12 μήνες)

Τ.Ε.Σ τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού (Απαιτούμενη Προϋπηρεσία 14 μήνες)

Απολυτήριο Γυμνασίου (Απαιτούμενη Προϋπηρεσία 18 μήνες)

“Κάτοχοι “Βεβαίωσης αναγγελίας Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Συγκολλητή”

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Τεχνίτη οξυγονοκολλητή και του συγκολλητή για τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, υπό τις οδηγίες του αρχιτεχνίτη Α΄ή Β΄ τάξης οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητής

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών & Προϋπηρεσία:

Ε.Π.Α.Σ ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Απαιτούμενη Προϋπηρεσία 12 μήνες)

Τ.Ε.Λ.τομέα Μηχανολογικού,Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, Ε.Π.Α.Λ. Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών (Απαιτούμενη Προϋπηρεσία 18 μήνες)

Τ.Ε.Σ τομέα Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Α κύκλου τομέα Μηχανολογικού (Απαιτούμενη Προϋπηρεσία 24 μήνες)

Απολυτήριο Γυμνασίου (Απαιτούμενη Προϋπηρεσία 36 μήνες)

“Κάτοχοι “Βεβαίωσης αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Συγκολλητή Β’ Τάξης”

Αφορά στην έναρξη των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα του π.δ. 112/2012, π.δ. 114/2012, π.δ. 115/2012 και του π.δ. 1/2013 αντίστοιχα,για τους.διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα και των αποφοίτων της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, Αφορά δραστηριότητες σχετικές με εκτέλεση εργασιών σε:

  1. Υδραυλικές εγκαταστάσεις
  2. Εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων
  3. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
  4. Οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης
  5. Ψυκτικές εγκαταστάσεις

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών & Προϋπηρεσία

ΑΕΙ – Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 και κάτοχοι διπλώματος/πτυχίου χημικού μηχανικού, μεταλλειολόγου μηχανικού, μεταλλουργού μηχανικού, μηχανικού μεταλλείων (Απαιτούμενη Προϋπηρεσία 3 μήνες)

ΤΕΙ – Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας και Ναυπηγοί Μηχανικοί (Απαιτούμενη Προϋπηρεσία 3 μήνες)

Παρατηρήσεις:

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει γίνει σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις.
Δηλαδή συγκολλήσεις σε εγκαταστάσεις:(Α) ναυπήγησης και επισκευής πλοίων,(Β) κατασκευής και επισκευής λεβήτων, δεξαμενών, σωλήνων και λοιπών εξοπλισμών υπό πίεση, (Γ) κατασκευής μεταλλικών κτηρίων και λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού

Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Α΄τάξης που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια αρχιτεχνίτη Συγκολλητή ή οξυγονοκολλητή Α΄Τάξης αντίστοιχα, οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά εξάμηνης προϋπηρεσίας με την ιδιότητα του τεχνίτη Συγκολλητή ή οξυγονοκολλητή,αντιστοίχως.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011 (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τις περιπτώσεις τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Συγκολλητή ή της άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Συγκολλητή ανάλογα με την περίπτωση. (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες. (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας:

31€ για την έκδοση άδειας

33€ για τη θεωρητική εξέταση

79€ για την πρακτική (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Προϋπηρεσία:

Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου, η προϋπηρεσία του αποδεικνύεται με Βεβαίωση προϋπηρεσίας που χορηγείται από την επιχείρηση στην οποία απασχολείται και συνυπογράφεται από τον εποπτεύοντα, κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας, υπό τις οδηγίες ή/και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος.(Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Επίσης πρέπει να είναι διαθέσιμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις καταστάσεις εργαζομένων, θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες θα προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου.

Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου: (Α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου και (Β) θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβαση, από την οποία θα προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση.

Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας οι αναφερόμενες στην ανωτέρω παρ.01 καταστάσεις εργαζομένων, αντιστοίχως για τον εποπτεύοντα.

Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου (Α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του εποπτεύοντος και (Β) αποδεικτικά από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργου, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου.

Όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης (Α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα και (Β) νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης/μέτοχος της επιχείρησης.

Η βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύοντος σε κάθε περίπτωση όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του. (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος. (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60 % του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας.
(Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Ότι διαθέτει στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος και αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερόμενου. (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος. Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερόμενου.

Αντίγραφα δηλώσεων καλής εκτέλεσης των έργων, καθώς και αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του ενδιαφερομένου υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (Μ.Ε.Α.Δ.Ε) όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας.

Βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύοντος:

Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας αναγράφουν τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας του ενδιαφερόμενου, την ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του και δεν χρήζουν θεωρήσεως από άλλη δημόσια αρχή. (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται:

Είτε από απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης ή αρχιτεχνίτης Οξυγονοκολλητής ή Ηλεκτροσυγκολλητής,

Είτε από απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Συγκολλητή, εφόσον διαθέτει αντίστοιχα άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας. (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Επίσης πρέπει να υποβάλετε:

Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής. (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.(Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Βεβαιωμένη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ή/και κατάρτιση ή/και επιμόρφωση, που παρέχεται από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3982/2011. (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία, για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως αποδεικτικά στοιχεία τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Βήματα διαδικασίας:

Υποβολή έντυπης αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων εξέτασης. (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)

Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο. (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)

Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (Ο.Π.Σ.Π.Α). (Αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες)

Χορήγηση βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών στον ενδιαφερόμενο. Έως 15 ημέρες
από την παραλαβή της αίτησης.

Κατάθεση των παραβόλων εξέτασης του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων από τον ενδιαφερόμενο όταν οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από εξεταστική επιτροπή Περιφέρειας. (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πρόκειται να υποβληθεί σε εξετάσεις από αδειοδοτημένο φορέα εξετάσεων, η αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης παραδίδει στον ενδιαφερόμενο την βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, προκειμένου να συμμετάσχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις. (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)

Ενημέρωση της επιτροπής εξετάσεων και ορισμός της ημερομηνίας εξετάσεων.
(Αρμόδιος υπάλληλος και Επιτροπή εξετάσεων από 20-30 ημέρες)

Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για την ημερομηνία εξετάσεων ή ανάρτηση της ημερομηνίας εξετάσεων στο διαδίκτυο.
(Αρμόδιος υπάλληλος και Επιτροπή εξετάσεων 1 ημέρα)

Εξετάσεις και σύνταξη βεβαίωσης πρακτικού εξέτασης από τις αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων επιτυχόντων και αποτυχόντων.(Επιτροπή εξετάσεων 1-2 ημέρες)

Έκδοση απόφασης άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Συγκολλητή Α΄ Τάξης. (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)

Παρατηρήσεις:

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας από την εξεταστική επιτροπή

της αρμόδιας Περιφέρειας και τη χορήγηση της άδειας, είναι δύο μήνες από την υποβολή της

αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης (Άρθρο 7 παρ. 1 της Α.Ρ 411/14/Φ.Γ.9.6.4 Φ.Ε.Κ.21/Β/2013)

Ν. 3982/2011 (Φ.Ε.Κ .143.Α/2011)