Έναρξη δραστηριοτήτων για ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή της σχολής ΑΕΝ

Αφορά στην έναρξη των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα του π.δ. 112/2012, π.δ. 114/2012, π.δ. 115/2012 και του π.δ. 1/2013 αντίστοιχα,για τους.

Διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα και των αποφοίτων της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
Αφορά δραστηριότητες σχετικές με εκτέλεση εργασιών σε:

 1. Υδραυλικές εγκαταστάσεις.
 2. Εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων.
 3. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 4. Οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης.
 5. Ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Υποβολή έντυπης αίτησης:

Παράβολα:

15 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Επαγγελματική δραστηριότητα – Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών.

Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει ότι προτίθεται να ασκήσει

μία ή περισσότερες από τις (Παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες).

Για Τεχνίτη Υδραυλικού, Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, Εργοδηγού Υδραυλικού.
ΑΕΙ – Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.6422/1934 ΤΕΙ – Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας με κατεύθυνση τη Μηχανολογία.

Για Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης.  ΑΕΙ – Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.6422/1934. ΤΕΙ – Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Για Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων και Αρχιτεχνίτη μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ειδικότητας. ΑΕΙ – Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.6422/1934 .ΤΕΙ – Πτυχία Τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) Η Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) ή Αυτοματισμού ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου  Η Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων.

Η Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων η Κλωστοϋφαντουργίας η Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Ναυπηγικής ή Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης ή Οχημάτων του Τεχνολογικού Τομέα. ΑΕΝ – Πτυχίο της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού του Ν. 2638/1998.

Εργοδηγού μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Ειδικότητας. ΑΕΙ – Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 ΤΕΙ – Πτυχία Τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) ή Ναυπηγικής.

Εργοδηγού μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, και 3ης Ειδικότητας. ΤΕΙ – Πτυχία Τμημάτων Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων.

Εργοδηγού μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης και 2ης Ειδικότητας. ΤΕΙ – Πτυχία Τμημάτων Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης.

Εργοδηγού μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας. ΤΕΙ – Πτυχία Τμημάτων Αυτοματισμού ή Κλωστοϋφαντουργίας ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Οχημάτων.

Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή και Ηλεκτροσυγκολλητή, Αρχιτεχνίτη Συγκολλητή Β΄ τάξης. ΑΕΙ – Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 Κάτοχοι διπλώματος/πτυχίου χημικού μηχανικού, μεταλλειολόγου μηχανικού, μεταλλουργού μηχανικού, μηχανικού μεταλλείων.ΤΕΙ – Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας και Ναυπηγοί Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα

Τεχνίτη Ψυκτικού, Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού, Εργοδηγού Ψυκτικού. ΑΕΙ – Μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 ΤΕΙ . Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας, του Τεχνολογικού Τομέα.

Οι Κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους παραπάνω τίτλους.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών (Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνώριση και αντιστοίχιση ειδικότητας).
 • Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος του Τ.Ε.Ε. (Για μηχανικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.6422/1934)
 • Φωτοτυπία οποιασδήποτε άδειας τεχνικού επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου(Εφόσον υπάρχει τέτοια)
 • Άδεια εργασίας ή παραμονής (Για αλλοδαπούς)
 • Παράβολα 15 € (δυνάμει της ΚΥΑ  Αριθμ. Οικ. 454/22/Φ.Γ.9.6.4.(ΦΕΚ 32Β/2013)

Διαδικασίες:

 • Υποβολή έντυπης αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)
 • Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο
 • Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)
 • Έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας Αρμόδιος υπάλληλος.

Παρατηρήσεις:

Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία εάν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, με απόφασή της απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο την άσκηση μέρους ή του συνόλου των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και ότι η αναγγελία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).