Έναρξη Δραστηριότητας Οξυγονοκολλητή Ή Ηλεκτροσυγκολλητή

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή Συγκολλητή για τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, υπό τις οδηγίες του αρχιτεχνίτη Α΄ή Β΄ τάξης οξυγονοκολλητή ή Συγκολλητή.

Υποβολή έντυπης αίτησης:

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται:

15 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιούχοι – Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών

Κάτοχοι Τίτλου Σπουδών:

 • Ε.Π.Α.Λ Τομέας μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών
 • Ε.Π.Α.Σ Ειδικότητας Αμαξωμάτων,Τεχνικών Αμαξωμάτων, Τεχνικών Ναυπηγικής Βιομηχανίας,Τεχνιτών Μεταλλικών κατασκευών
 • ΤΕΛ, Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου, Τομέα μηχανολογικού
 • Τ.Ε.Σ Ομάδας μηχανολογικών ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου Τομέας μηχανολογίας
 • Πτυχία ισότιμα με αντίστοιχες ειδικότητες των παραπάνω
 • Απολυτήριο Γυμνασίου μετά το 18ο έτος.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011 (Κατάθεση από τον Αιτούντα)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Κατάθεση από τον Αιτούντα)
 • Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνώριση και αντιστοίχιση ειδικότητας (Κατάθεση από τον Αιτούντα)
 • Παράβολα 15 € (δυνάμει της (Κ.Υ.Α Αριθμ. Οικ. 454/22/Φ.Γ.9.6.4.(ΦΕΚ 32Β/2013) (Κατάθεση από τον Αιτούντα)
 • Άδεια εργασίας ή παραμονής (Για αλλοδαπούς) (Κατάθεση από τον Αιτούντα)
 • Φωτοτυπία οποιασδήποτε άδειας τεχνικού επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου (Εφόσον υπάρχει τέτοια) (Κατάθεση από τον Αιτούντα)

Διαδικασίες

 • Υποβολή έντυπης αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)
 • Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)
 • Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (Ο.Π.Σ.Π.Α) (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)
 • Έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)