Ασφάλεια και Κίνδυνοι Ατυχήματος

Αυτοί οι κίνδυνοι περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στους εργαζόμενους λόγω παρουσίας τους σε μια επικίνδυνη κατάσταση.

Η φύση της κατάστασης αυτής καθορίζει και το είδος του τραυματισμού ή της σωματικής βλάβης η οποία μπορεί να είναι μηχανική, ηλεκτρική, χημική, θερμική κ.λ.π.

Οι κίνδυνοι της ομάδας αυτής μπορούν να οφείλονται σε:

Ελλείψεις στις κτιριακές δομές του χώρου εργασίας, Ελλείψεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Ελλείψεις στις μηχανές και το μηχανολογικό εξοπλισμό γενικότερα, Πυρκαγιές – εκρήξεις, Επικίνδυνες ουσίες λόγω ελλείψεων στις κτιριακές δομές των χώρων εργασίας προκύπτουν διάφοροι  κίνδυνοι όπως κίνδυνοι πτώσεων, εγκλωβισμού κ.α

Πιο αναλυτικά μπορεί να οφείλονται σε:

 • Εργασίες σε χώρους με μεγάλο ύψος (ενδεικτικά πάνω από 2,7 m)
 • Εργασίες σε σκαλωσιές που δεν διαθέτουν όλα τα μέτρα προστασίας.
 • Εργασίες σε επισφαλή ανηρτημένα ικριώματα.
 • Άνοδο – κάθοδο από κάθε είδους σκάλες.
 • Μη περιφραγμένα ανοίγματα δαπέδων.
 • Εργασίες σε ύψος σε τσιμινιέρες – ιστούς.
 • Εργασίες σε χώρους με ανεπαρκή φωτισμό (φυσικό, τεχνητό ή κινδύνου).
 • Ολισθηρά ή ανώμαλα δάπεδα.
 • Εργασίες σε χώρους με μικρό εμβαδόν ή όγκο.
 • Ελλιπή αριθμό εξόδων και θυρών σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων και τους ενδεχόμενους κινδύνους
 • Εμπόδια ή ελλιπής φωτισμός σε διαδρόμους
 • Εργασίες σε κύτη και περιορισμένους χώρους γενικά (μέγεθος χώρων, ανανέωση αέρα, παρουσία επικίνδυνων ουσιών στους χώρους αυτούς)

Ελλείψεις σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μπορεί να είναι:

 • Ακαταλληλότητα εγκαταστάσεων γενικά.
 • Ακαταλληλότητα για τη συγκεκριμένη χρήση ή για τις συνθήκες που επικρατούν κατά την εργασία (π.χ. εκρηκτικές ατμόσφαιρες, εξωτερικοί χώροι)
 • Ανεπαρκή μέτρα προστασίας, ασφαλιστικές διατάξεις και υιοθέτηση κακών.

Πρακτικών εργασίας και μπορούν να αφορούν:

 1. Καλωδιώσεις τοπικού φωτισμού.
 2. Καλωδιώσεις του πλοίου.
 3. Ηλεκτρονικό εξοπλισμό του πλοίου.
 4. Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός.

Οι ελλείψεις μηχανολογικής φύσεως μπορεί να είναι για έναν ηλεκτροσυγκολλητή:

 • Έλλειψη μέτρων προστασίας κατά τη χρήση αερίων υπό πίεση.
 • Έλλειψη μέτρων ασφαλείας κατά τη χρήση εργαλείων χειρός που συχνά χρησιμοποιούνται από έναν ηλεκτροσυγκολλητή (π.χ. τροχοί κ.λ.π.)
 • Έλλειψη μέτρων προστασίας από κινδύνους κατά τη χρήση ανελκυστήρων, οχημάτων κ.α. είτε για την πρόσβαση στο χώρο εργασίας, είτε για τη μεταφορά υλικών και εξοπλισμού.

Κίνδυνοι για πυρκαγιές ή εκρήξεις μπορεί να προέρχονται από παρουσία εύφλεκτων υλών όπως:

 1. Αέρια ή υπολείμματα υδρογονανθράκων.
 2. Εύφλεκτα αέρια.
 3. Περίσσεια οξυγόνου.
 4. Ατμούς διαλυτικών.
 5. Βιομηχανικά αέρια.
 6. Ακατάλληλη αποθήκευση εύφλεκτων υλών ή αερίων υπό πίεση.
 7. Έλλειψη κατάλληλων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
 8. Έλλειψη κατάλληλης σηματοδότησης.
 9. Κίνδυνοι προκύπτουν από τη μεταφορά, χρήση ή παρουσία στο χώρο εργασίας.

Γενικά επικίνδυνων ουσιών όπως επίσης:

 1. Εύφλεκτες ουσίες
 2. Καυστικές ουσίες
 3. Διαβρωτικές ουσίες
 4. Ερεθιστικές ουσίες
 5. Οξειδωτικές ουσίες
 6. Τοξικές ουσίες
 7. Εκρηκτικές ουσίες

Ατυχήματα από αμέλεια:

Να σας θυμίσω δεν είναι λίγες φορές που έχουμε δει λίγο πολύ ατυχήματα στον χώρο μας ιδικά σε αυτά τα επαγγέλματα, γιαυτό λοιπόν υπεύθυνη ήμαστε εμείς και μόνο εμείς όσο αφορά την ασφάλειά μας και επίσης για τα μέσα ατομικής προστασίας.

Όπως είχα αναφέρει σε ένα παλιότερο δημοσίευμα ακούγετε αστείο αλλά αν ένας εργαζόμενος κάθε μέρα πριν από οποιαδήποτε εργασία του όπως στο να ανέβει σε μια σκαλωσιά για παράδειγμα κοιτούσε την φωτογραφία τού παιδιού του για (3 δευτερόλεπτα) θα είχαμε τουλάχιστον 30%  λιγότερα ατυχήματα παγκοσμίως, ακούγετε τρελό ε?  αλλά για σκεφτείτε το λίγο και αναρωτηθείτε για τη νούμερα μιλάμε.

Αρκετά ατυχήματα γίνονται από αμέλεια και όπως μπαίνετε στον χώρο εργασίας όρθιοι, πρέπει να βγείτε και πάλι όρθιοι και να επιστρέψετε στο σπίτι σας ασφαλείς.

Γιαυτό σκέψου πριν κάνεις οποιαδήποτε εργασία και πως θα την εκτελέσεις, γιατί είναι θέμα “ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”