Βιομηχανικά Κράματα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ

 • (α) Ανάλογα µε τη χηµική τους σύσταση: ∆ιακρίνονται σε κοινούς ή ανθρακούχους και σε
  κραματωµένους χάλυβες.
 • (β) Ανάλογα µε τον προορισµό τους: Διακρίνονται σε χάλυβες διαμόρφωσης και χυτοχάλυβες.
 • (γ) Ανάλογα µε τη χρήση τους: Διακρίνονται σε χάλυβες κατασκευών, εργαλειοχάλυβες, ανοξείδωτους χάλυβες, πυρίµαχους χάλυβες και χάλυβες ηλεκτροµαγνητικών εφαρµογών.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΤΑ ΑΙSI-SAE

O χάλυβας δηλώνεται µε έναν τετραψήφιο αριθµό ΧΥΖΖ, τα ψηφία του οποίου σηµαίνουν:

 • Χ: οικογένεια χάλυβα (βλ. Πίν. 1α)
 • Υ: ποσοστό κυρίων στοιχείων κραµάτωσης στον χάλυβα (βλ. Πίν. 1β).
 • ΖΖ: π(C) πολλαπλασιασµένη επί 100%.

Μπροστά από τον κωδικό του χάλυβα µπορεί να υπάρχει ένα κεφαλαίο γράµµα της λατινικής αλφαβήτου που δηλώνει τη µεταλλουργική διαδικασία για την παραγωγή του χάλυβα (Πίν. 2).

Πίνακας 1(α): Ονοµατολογία χαλύβων κατά AISI-SAE (Κωδικός Χ)

Σειρά χάλυβα   |  Οικογένεια χάλυβα

 • 1ΥΖΖ     Κοινοί ή Μαγγανιούχοι χάλυβες
 • 2ΥΖΖ     Νικελιούχοι χάλυβες
 • 3ΥΖΖ     Νικελιοχρωµιούχοι χάλυβες
 • 4ΥΖΖ     Μολυβδαινιούχοι ή Χρωµιοµολυβδαινιούχοι ή Νικελιοµολυβδαινιούχοι ή Ni-Cr-Mo χάλυβες
 • 5ΥΖΖ     Χρωµιούχοι χάλυβες
 • 6ΥΖΖ     Χρωµιοβαναδιούχοι χάλυβες
 • 7ΥΖΖ     Χάλυβες Βολφραµίου-Χρωµίου
 • 8ΥΖΖ     Χάλυβες Ni-Cr-Mo
 • 9ΥΖΖ     Μαγγανιοπυριτιούχοι ή Ni-Cr-Mo χάλυβες

Πίνακας 1(β): Ονοµατολογία χαλύβων κατά AISI-SAE (Κωδικός Υ, αντιπροσωπευτικοί τύποι)

Σειρά χάλυβα   |  Οικογένεια χάλυβα

 • 10ΖΖ    Κοινοί χάλυβες
 • 11ΖΖ    Κοινοί χάλυβες ελεύθερης κοπής (free-cutting) µε S
 • 12ΖΖ    Κοινοί χάλυβες ελεύθερης κοπής (free-cutting) µε S και Ρ
 • 13ΖΖ     Χαλυβοκράµατα µαγγανίου [π(Mn)=1.60-1.90%]
 • 23ΖΖ    Χαλυβοκράµατα νικελίου [π(Ni)=3.5%]
 • 25ΖΖ    Χαλυβοκράµατα νικελίου [π(Ni)=5%]
 • 31ΖΖ     Χαλυβοκράµατα νικελίου-χρωµίου [π(Ni)=1.25%, π(Cr)=0.60%]
 • 32ΖΖ     Χαλυβοκράµατα νικελίου-χρωµίου [π(Ni)=1.75%, π(Cr)=1%]
 • 33ΖΖ     Χαλυβοκράµατα νικελίου-χρωµίου [π(Ni)=3.50%, π(Cr)=1.50%]
 • 40ΖΖ    Χαλυβοκράµατα µολυβδαινίου [π(Μο)=0.25%]
 • 41ΖΖ     Χαλυβοκράµατα χρωµίου-µολυβδαινίου [π(Cr)=1%, π(Mo)=0.20%]
 • 43ΖΖ     Χαλυβοκράµατα νικελίου-χρωµίου-µολυβδαινίου
 • 46ΖΖ     Χαλυβοκράµατα νικελίου-µολυβδαινίου [π(Ni)=1.75%, π(Mo)=0.25%]
 • 48ΖΖ     Χαλυβοκράµατα νικελίου-µολυβδαινίου [π(Ni)=3.5%, π(Mo)=0.25%]
 • 51ΖΖ     Χαλυβοκράµατα χρωµίου [π(Cr)=0.80%]
 • 52ΖΖ     Χαλυβοκράµατα χρωµίου [π(Cr)=1.5%]
 • 61ΖΖ     Χαλυβοκράµατα χρωµίου-βαναδίου
 • 86ΖΖ     Χαλυβοκράµατα νικελίου-χρωµίου-µολυβδαινίου [π(Ni)=0.55%, π(Cr)=0.50%, π(Mo)=0.20%]
 • 92ΖΖ     Χαλυβοκράµατα µαγγανίου-πυριτίου [π(Mn)=0.80%, π(Si)=2%]
 • 94ΖΖ     Χαλυβοκράµατα µαγγανίου-πυριτίου- νικελίου-χρωµίου-µολυβδαινίου

Πίνακας 2: Επεξήγηση προθέµατος

Πρόθεµα   |   Μεταλλουργική διαδικασία παραγωγής χάλυβα

 • Α           Κραµατωµένος χάλυβας σε κάµινο όξινης επένδυσης
 • Β           Κοινός χάλυβας σε κάµινο Bessemer
 • C           Κοινός χάλυβας σε κάµινο ανοικτής εστίας µε βασική επένδυση
 • D          Κοινός χάλυβας σε κάµινο ανοικτής εστίας µε όξινη επένδυση
 • Ε           Χάλυβας σε ηλεκτρική κάµινο
 • Χ           Χάλυβας ειδικής σύστασης (εκτός προδιαγραφών)

Παράδειγµα: 1160 (1: Κοινός χάλυβας, 1:Με πρόσµιξη S, 60: π(C)=0,55-0,66% κ.β.)