Θεώρηση Άδειας Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄η A΄Τάξης

Η  υπηρεσία αφορά τη θεώρηση επαγγελματικών αδειών Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης.

Παράβολα: 100 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας.

Υπόχρεοι Κάτοχοι άδειας:

Παρατηρήσεις:

Στην περίπτωση που ο αδειούχος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο. Είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας Περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης της αντίστοιχης άδειας.

Όταν οι ανωτέρω αδειούχοι, απασχολούνται αποκλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επίσης δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης της άδειας. Εάν όμως αυτοί ασκούν παράλληλα αντίστοιχο ελεύθερο επάγγελμα, τότε υπόκεινται στην εν λόγω υποχρέωση. Η προβλεπόμενη θεώρηση γίνεται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της οκταετίας και η επόμενη οκταετία αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία λήξεως της προηγούμενης οκταετίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011
  • Παράβολο 100 € (βλέπε παρατηρήσεις)

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει επίσης:

Να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Να υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (Α) και (Β). Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 115 (ΦΕΚ200/Α/2012), δηλαδή με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για το μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία.

Διαδικασίες:

  • Υποβολή έντυπης αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)
  • Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο. (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)
  • Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ) (Αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες)
  • Θεώρηση άδειας. (Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα)

Παρατηρήσεις:

Η προβλεπόμενη θεώρηση γίνεται εντός 6 μηνών από τη λήξη της οκταετίας εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας ξεπεράσει τους 6 μήνες από τη λήξη της οκταετίας αλλά όχι το 1 έτος, το κόστος του παραβόλου ανέρχεται στα (200 €). Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας ξεπεράσει το ένα 1 έτος από τη λήξη της οκταετίας αλλά όχι τα 5 το κόστος του παραβόλου ανέρχεται στα (400 €).

Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας ξεπεράσει τα 5 έτη, η άδεια ανακαλείται και προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια η οποία εκδίδεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση.