Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέρματος ΚΤΧ-2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 • Αθήνα 1-7-2008
 • Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Γ.Γ.Δ.Ε
 • ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Λ/ΝΣΗ ΚΕΔΕ
 • Αριθ.Πρωτ. ΔΙ4/9233Ο

Θέμα: Έγκριση Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2008 (ΚΤX 2008).ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 21 του Ν 1418/1984 «ΔημόσιαΈργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Την απόφαση υπ’αριθμ. Υ 300 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 22 Ι 0/Β/Ι4- I I -2007).
 3. Το σχέδιο Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων που εκπόνησε Επιτροπή συγκροτηθείσα με την με αριθμ. ΔΙ4/69796 (ΦΕΚ 332/Β/15-3-2005) Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Σύσταση, Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΔΙ4/7Ι325 (ΦΕΚ 719/Β/3Ο-5-2ΟΟ5) και υπ’ αριθμ. ΔΙ4/7853Ι (ΦΕΚ 775/Β/28-6-2ΟΟ6) Αποφάσεις του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2ΟΟ5) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Και επειδή:

 1. Έχουν εκδοθεί τα νέα Ελληνικά Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος και νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που σχετίζονται με τους Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος (Ευρωκώδικες, Πρότυπα για ελέγχους, συγκολλήσεις, προένταση, κ.α.),
 2. Έχουν αναθεωρηθεί οι Ελληνικοί Κανονισμοί που σχετίζονται με τον ΚΤX (ΕΚΩΣ, ΕΑΚ),
 3. Έχουν προκύψει νέα επιστημονικά δεδομένα και εφαρμοσμένη εμπειρία που επιβάλλουν τροποποιήσεις, διευκρινίσεις, συμπληρώσεις του ΚΤΧ 2000,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Εγκρίνουμε τον Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2008 (ΚΤX 2008), ο οποίος θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα.
 2. Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2008 τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 3. Από την ημερομηνία ισχύος του ΚΤΧ 2008 καταργείται ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος του 2000 (ΦΕΚ 38 Ι/Β/24-3-2000).
 4. Η παρούσα Απόφαση και ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2008 να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Συνημμένα

Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2008 (CD)

Ανακοίνωση

 1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
 2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ/κ. Θεμ. Ξανθόπουλου
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Έργων/κ. Δημοσθένη Κατσιγιάννη

Κοινοποίηση

Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση

Εσωτερική Διανομή

Δ14, Δ14γ

Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ

Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος.