Περιορισμοί της Μεθόδου (TIG) και ποιοι είναι αυτοί

H ταχύτητα εκτέλεσης της συγκόλλησης είναι μικρότερη σε σχέση με τη ταχύτητα εκτέλεση της συγκόλλησης στις περισσότερες μεθόδους συγκόλλησης τόξου.

Σε περίπτωση που το ηλεκτρόδιο βολφραμίου έρθει σε επαφή με το λουτρό τήξης, προκύπτει το χαρακτηριστικό σφάλμα για τη μέθοδο, τα εγκλείσματα βολφραμίου, τα αδρανή αέρια που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο (αργό, ήλιο ή μίγμα τους) είναι σχετικά ακριβά.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου συγκόλλησης TIG

Μεγάλο εύρος ρύθμισης της τιμής της έντασης του ρεύματος για την ομαλή λειτουργία της. Αυτό το γεγονός, με τη σειρά του, συνεπάγεται τη δυνατότητα χρήσης της μεθόδου στη συγκόλληση βασικών υλικών των οποίων το πάχος μπορεί να παρουσιάζει επίσης μεγάλη διακύμανση.

Χαρακτηριστικά, η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στη συγκόλληση ελασμάτων πάχους που ξεκινάει από 0,15 mm. Ομαλή μεταφορά υλικού πλήρωσης στο λουτρό τήξης προκύπτουν έτσι μικρές απώλειες, και το κυριότερο, εντελώς περιορισμένη απώλεια χρήσιμων κραματικών στοιχείων. Κατά συνέπεια οι μεταλλουργικές ιδιότητες της συγκολλητής σύνδεσης που επιτυγχάνεται με τη συγκόλληση TIG, είναι πολύ υψηλού επιπέδου.

Το τόξο της μεθόδου TIG, είναι σχετικά περιορισμένο προκύπτει έτσι υψηλή και χωρικά περιορισμένη θερμική απόδοση.  Αυτή η ιδιότητα της μεθόδου ευνοεί τον περιορισμό των παραμορφώσεων που αναπόφευκτα προκαλεί η συγκόλληση επίσης, προκύπτει θερμικά επηρεασμένη ζώνη Θ.Ε.Ζ μικρότερου πλάτους, και το φαινόμενο της μεγέθυνσης των κόκκων που παρατηρείται στη Θ.Ε.Ζ των συγκολλήσεων είναι επίσης περιορισμένο με αυτό το τρόπο και οι μηχανικές ιδιότητες της συγκολλητής σύνδεσης είναι επίσης αναβαθμισμένες.

Tο τόξο της μεθόδου TIG, είναι αρκετά σταθερό και εύκολο στο χειρισμό του οι συγκολλήσεις που προκύπτουν έτσι έχουν ιδιαίτερα ομοιογενή, ομαλή και καλή εμφάνιση χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η μέθοδος (TIG) πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτογενή (χωρίς προσθετικό υλικό), για το φινίρισμα τη βελτίωση δηλαδή, της εξωτερικής εμφάνισης συγκολλήσεων που έχουν γίνει με χρήση άλλης μεθόδου.

Μειονεκτήματα της μεθόδου συγκόλλησης (TIG)

Χαμηλός ρυθμός εναπόθεσης υλικού πλήρωσης. Η ταχύτητα προώθησης της συγκόλλησης είναι, έτσι, περιορισμένη γεγονός που τελικά έχει σαν αποτέλεσμα τη χαμηλή παραγωγικότητα της μεθόδου. Δυσκολία χειρισμού του πυρσού (τσιμπίδα) της συγκόλλησης και κατά συνέπεια του τόξου συγκόλλησης, παράλληλα με το χειρισμό του προσθετικού υλικού.

Οι συγκολλητές που εκτελούν συγκολλήσεις με τη μέθοδο TIG, πρέπει να είναι ιδιαίτερα ικανοί και κατάλληλα εκπαιδευμένοι.