Συγκόλληση και Εργασίες σε Δοχεία 

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στις εργασίες συγκόλλησης και κοπής στα δοχεία, τους σωληνωτούς αγωγούς ή τις συσκευές με επικίνδυνο περιεχόμενο.

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να εξακριβώνεται, ποιες ουσίες περιέχονται στα δοχεία και τι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν με τη θέρμανση τους. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα δημιουργίας μίγματος ατμού – αέρα, ικανού να προκαλέσει έκρηξη στο υπόλοιπο περιεχόμενο του δοχείου.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να δίνεται προσοχή, είναι η τοπική θέρμανση των τοιχωμάτων του δοχείου, επειδή μπορεί να αναπτυχθούν αέρια από εύφλεκτα έλαια, προϊόντα λίπους ή πίσσας, τα οποία είναι ικανά για έκρηξη.

Σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και καυτές επιφάνειες, πρέπει να αποφεύγονται, διότι αποτελούν πηγές ανάφλεξης, στις εργασίες συγκόλλησης και κοπής.

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αν είναι αναγκαίες και αν υπάρχουν ειδικά εκπαιδευμένα άτομα, για να εκτελέσουν τις εργασίες.

Πριν από την εκτέλεση των εργασιών συγκόλλησης και κοπής, σε δοχεία με επικίνδυνο περιεχόμενο, ένα έμπειρο άτομο θα πρέπει να καθορίζει τα μέτρα ασφαλείας, που πρέπει να αναφέρονται στα παρακάτω.

Το άδειασμα και τον καθαρισμό του δοχείου:

Τη διοχέτευση μίας ουσίας αποπνικτικής (νερό, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα) και την κατανόηση και την απομάκρυνση των βλαβερών για την υγεία ουσιών. Οι εργασίες και η τήρηση των μέτρων ασφάλειας, πρέπει να επιβλέπονται από ένα εξειδικευμένο και έμπειρο άτομο.

Στο άδειασμα και τον καθαρισμό, θα πρέπει να μην υπάρχουν πηγές ανάφλεξης π.χ. ηλεκτροστατική φόρτιση, εργαλεία που βγάζουν σπινθήρες ή καύσιμα μέσα.

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα δοχεία περισυλλογής των επικίνδυνων υλικών δοχεία με επικίνδυνο περιεχόμενο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη συγκόλληση.

Η θέρμανση του φυλακισμένου αέριου, μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη αύξηση της πίεσης και διάρρηξη του δοχείου.

(Τέλος η ανάπτυξη της πίεσης, θα πρέπει να αποφεύγεται με ανακουφιστικές διατρήσεις ή με ανοιχτές συνδέσεις).