Δομικές Κατασκευές

Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέρματος ΚΤΧ-2008

Τα νέα Ελληνικά Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος και νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που σχετίζονται με τους Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος (Ευρωκώδικες.. [Δείτε Περισσότερα]

Άδεια Συγκολλητή

Έναρξη Δραστηριότητας Οξυγονοκολλητή Ή Ηλεκτροσυγκολλητή

Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια.. [Δείτε Περισσότερα]

Άδεια Συγκολλητή

Θεώρηση Άδειας Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄η A΄Τάξης

Όταν οι ανωτέρω αδειούχοι, απασχολούνται αποκλειστικά με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επίσης δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης.. [Δείτε Περισσότερα]

Άδεια Συγκολλητή

Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης για τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών.. [Δείτε Περισσότερα]